සහතික කිරීම්

ASTM-F963

ASTM F963

EN71-3

EN71-3

CPSC

සීපීඑස්සී

CPSIA

CPSIA

FCC

FCC

CE-EMC

CE EMC

US-California-Proposition-65

එක්සත් ජනපද කැලිෆෝනියා යෝජනාව 65